سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: اولین همایش منطقه ای مصالح ساختمانی و تکنولوژی های نوین در مهندسی عمران

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

افشین – مهندسی عمران-سازه، دکتری، دانشیار دانشکده مهندسی عمران دانشگاه صنع
حبشیزاده – مهندسی عمران-سازه، دانشجوی دکتری، عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی
غلامی – مهندسی عمران-سازه، کارشناسی ارشد سازه از دانشگاه صنعتی سهند

چکیده:

روشهای گوناگونی برای بهبود مقاومت بتن در مقابل ترک خوردگی و انتشار ترک وجود دارد. یکی از این روشهاکاربرد الیاف در بتن میباشد. همچنین استفاده از الیاف سبب میشود تا دوام بتن افزایش یابد، که باعث کاهشهزینههای نگهداری میشود. در این تحقیق از بین الیاف گوناگون موجود سه نوع الیاف پلیمری پلی پروپیلن،فولادی، الیاف کربنی شوگان انتخاب گردیده و نمونههای بتنی با استفاده از آنها ساخته شد. مقاومتهای خمشی وکششی و فشاری نمونههای ساخته شده اندازهگیری و با یکدیگر مقایسه گردید. با توجه به بررسی و مقایسه نتایجاین آزمایشها مشخص میشود که بیشترین مقادیر مقاومتهای فشاری، کششی و خمشی همگی متعلق به بتن -های ساخته شده با الیاف فولادی است