سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: هفتمین کنگره ملی مهندسی ماشین های کشاورزی و مکانیزاسیون

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

منصور راسخ – استادیار گروه مکانیک ماشین های کشاورزی، دانشگاه محقق اردبیلی
علی حسین اسد زاده – کارشناس ارشد مکانیک ماشین های کشاورزی، دانشگاه محقق اردبیلی

چکیده:

با توجه به این که محصولات کشاورزی ممکن است بر اساس بافت دسته بندی شوند و یا استفاده از اطلاعات بدست آمده برای مدل سازی و طراحی ماشین های پس از برداشت، بررسی خواص مکانیکی محصولات کشاورزی اهمیت دارد. در این تحقیق برخی رفتار مکانیکی پنبه دانه و رقم ورامین تحت بار گذاری فشاری شبه استاتیک شامل کرنش، سفتی، تنش بیشینه و توان لازم برای گشیختگی بررسی شد. نتایج نشان داد که رطوبت و جهت بارگذاری در سطح احتمال ۱ درصد بر کلیه خواص مکانیکی اثر معنی دار دارند. با افزایش رطوبت، کرنش و توان لازم برای گسیختگی افزایش در حالی که سفتی و تنش بیشینه کاهش می یابند. تنش بیشینه ، سفتی و توان لازم برای گسیختگی در جهت عرض کمتر از جهت ضخامت است در حالی که کرنش در جهت عرض بیشتر است. سرعت بار گذاری بر پارامترهای کرنش و توان لازم برای گسیختگی در سطح احتمال ۱ درصد اثر معنی دار دارد. با افزایش سرعت بار گذاری کرنش کاهش، در حالی که توان لازم برای گسیختگی افزایش می یابد. اثر متقابل رطوبت و جهت بارگذاری بر سفتی، تنش بیشینه و توان لازم برای گسیختگی رد سطح احتمال ۱ درصد معنی دار است، در حالی که بر کرنش اثر معنی دار ندارد. اثر متقابل جهت بارگذاری و سرعت بارگذاری فقط بر کرنش در سطح احتمال ۵ درصد معنی دار است. اثر متقابل رطوبت و سرعت بارگذاری و هم چنین اثر متقابل سه گانه رطوبت، جهت بارگذاری و سرعت بار گذاری بر هیچ یک از خواص مکانیکی اثر معنی دار ندارد.