سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: نوزدهمین همایش سالانه مهندسی مکانیک

تعداد صفحات: ۴

نویسنده(ها):

حسین بیسادی – استادیار، دانشکده مهندسی مکانیک، دانشگاه علم و صنعت ایران
مهدی شاه حیدری – دانشجوی کارشناسی ارشد، دانشکده مهندسی مکانیک، دانشگاه علم و صنعت ای

چکیده:

در جوشکاری های تعمیری دانستن اثر چند پاسه شدن جوش روی خواص اتصال ضروری است . لذا در این تحقیق اثر تعداد پاس ها در جوشکاری اصطکاکی اغتشاشی روی آلیاژ آلومینیم۶۰۶۱-T6 مطالعه شده است . جوش چند پاسه روی ورق آلومینیم به ضخامتmm5 و با ابزار گرمکارH13 انجام شده است . برای انجامآزمایشات از ماشین فرز عمودی با سرعت چرخشrpm825 وسرعت پیشرویmm/min32 استفاده شده است . نتایج نشان میدهد با افزایش تعداد پاس ها سختی درHAZکاهشیافته است وکمترین مقادیر سختی درHAZنمونه ها در طرف پس روندهمشاهده شده است . همچنین مقدار Elongationبا افزایش تعداد پاس ها کاهش یافته است ولی استحکام نهایی کششی و استحکام تسلیم تغییرات قابل توجهی نکرده است