سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: نوزدهمین همایش سالانه مهندسی مکانیک

تعداد صفحات: ۴

نویسنده(ها):

کوروش حسن پور – استادیار، دانشگاه اصفهان
میلاد کوهیان افضل – دانشجوی کارشناسی ارشد، دانشگاه آزاد اسلامی واحد خمینیشهر
مهران حسن زاده – دانشجوی کارشناسی ارشد، دانشگاه آزاد اسلامی واحد خمینیشهر

چکیده:

یکی از روشهای ارزیابی خصوصیات نانوکامپوزیتهای تقویتشده، درنظر گرفتن بخشی از آن است که بهنوعی نماینده تمام خواص نانوکامپوزیت باشد. بههمین منظور، مفهومی بهنام سلول واحد یا بهتعبیری، المان حجم نماینده ۱ بهکار گرفته میشود. این المان حجم شامل بخشی از ماتریس و تقویتکنندههایی است که در نانوکامپوزیت بهکار رفته است. نحوهی آرایش تقویتکنندههای یک ماتریس، میتواند بهصورت بهصفشده منظم، شطرنجی و یا نامنظم (درهم) باشد. بههمینمنظور انتخاب المان حجم نماینده میبایست بر اساس چگونگی آرایش تقویتکنندهها و بهگونهای صورت گیرد تا بهصورت دقیق بیانکننده تمام مواد کامپوزیت باشد. یکی از عوامل مهم و تاثیرگذار در مطالعه رفتار مکانیکی کامپوزیتها با استفاده از المان حجم نماینده، اثر تقویتکنندههای مجاور میباشد. در این مطالعه، با فرض شطرنجی بودن آرایش نانولولهها در ماتریس نانوکامپوزیت، به بررسی اثر ضرایب منظر نانولوله کربنی بر تنشهای محوری و برشی بینوجهی در رفتار مکانیکی نانوکامپوزیت پرداخته شده است. بهمنظور بالا بردن دقت مدل، اثر نانولولههای مجاور نیز در تحلیل لحاظ شده است.