سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: هشتمین کنفرانس ملی مهندسی نساجی ایران

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

حسین رحیمی – دانشجوی کارشناسی ارشد، دانشکده مهندسی نساجی دانشگاه یزد، یزد
عباس صمیمی – فارغ التحصیل کارشناسی، دانشکده مهندسی نساجی دانشگاه یزد، یزد
حسن مشروطه – استادیار، دانشکده مهندسی نساجی دانشگاه یزد، یزد
سعید فتاحی – استادیار، دانشکده مهندسی نساجی دانشگاه یزد، یزد

چکیده:

در این تحقیق، تاثیر تراکم سوزن زنی و عمق نفوذ سوزن بر رفتار مقاومت های کششی، برشی و ترکیدگی منسوج نبافته ژئوتکستایل مورد بررسی قرار گرفته است. بدین منظور نمونه هایی از لایه ژئوتکستایل که در فرآیند تولید خود دارایپارامتر های متفاوت از تراکم سوزن زنی و عمق نفوذ سوزن می باشند، تحت آزمایش های استحکام کششی، برشی و مقاومت ترکیدگی قرار داده شد و نتایج حاصله از نقطه نظر آماری و به کمک طرح آزمایش عاملی مورد بررسی قرار گرفت.نتایج حاصله نشان داد که هر دو عامل سوزن زنی مورد بررسی، بر خواص مهم مکانیکی منسوح نبافته ژئوتکستایل کاملاً مؤثر هستند. البته گستردگی تأثیر بیشتر ناشی از عامل عمق نفوذ سوزن می باشد. این امر نشان می دهد که میزان جابجایی الیاف نقش اساسی را در نحوه درگیری ساختمان منسوج نبافته و به طبع آن تأثیر پذیری رفتار مکانیکی از آن بازی می کند. همچنین در محدوده مورد مطالعه وزن لایه و نوع الیاف ، بیشترین تغییرات رفتار مکانیکی پس از عمق نفوذ ۱/۵خار مشاهده میشود