سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: ششمین کنگره ملی مهندسی ماشینهای کشاورزی و مکانیزاسیون

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

رسول خدابخشیان – کارشناس ارشد مکانیک ماشین های کشاورزی و مهندس طراح شرکت طوس فدک
باقر عمادی – استادیاران گروه مکانیک ماشین های کشاورزی دانشگاه فردوسی مشهد
محمدحسین عباسپورفرد –
محمدحسین سعیدی راد – عضو هیئت علمی مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی خراسان رضوی

چکیده:

خواص مکانیکی تخمه آفتابگردان همانند سایر دانه ها جهت طراحی تجهیزات حمل و نقل و جابجایی، پوست کنی، خشک کردن، روغن کشی و انبارداری ضروری است. در این تحقیق خواص مکانیکی دانه و مغز آفتابگردان رقمشاهرودی برای محتوای رطوبتی بین ۳% تا ۱۴ % در سه دسته بزرگ، متوسط و کوچک در دو جهت بارگذاری افقی ،% و عمودی بصورت شبه استاتیک بررسی شد. تجزیه و تحلیل نتایج نشان داد که با افزایش رطوبت از ۳% تا ۱۴نیروی شکست دانه و مغز در هر دو جهت بار گذاری افقی و عمودی کاهش یافت درحالیکه تغییر شکل و انرژی لازم برای شکست دانه و مغز افزایش یافت. نیرو و انرژی شکست دانه در بارگذاری در جهت عمودی بیشتر از آندر بارگذاری از روبرو بود. ولی در بررسی نیروی شکست مغز آفتابگردان این روند برعکس بود. تأثیر اندازه دانه و مغز بر هر دو صفت نیرو و انرژی شکست افزاینده بود