سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: نهمین کنگره بین المللی مهندسی عمران

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

حسین قندی جلوانی – دانشجوی کارشناسی ارشد خاک و پی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد نجفآباد
محمود وفائیان – استاد، دانشکده مهندسی عمران دانشگاه صنعتی اصفهان
نوید جاوید – کارشناس ارشد خاک و پی

چکیده:

سالانه در اثر تخریب ساختمانهای بتنی، مقدار زیادی بتن خرد شده تولید میشود که دفن آن هزینه زیادی در بر دارد. بطور مثال در آمریکا سالانه ۰۶ میلیون تن از این بتن خرد شده قابل بازیافت در اثر تخریب ابنیه تولید میگردد. با توجه به تولید اینگونه نخالهها و قیمت نسبتاً زیاد مصالح طبیعی، استفاده از این نوع به اصطلاح مصالح مصنوعی در پی سازی و اساس و زیر اساس راهها میتواند حرکتی اقتصادی باشد. بدین منظور طرح ریزی یک سری آزمایشات برای تخمین سختی و قابلیت استفاده از این نوع مصالح طبق آیین نامههای موجود )آشتو و نشریه شماره ۱۶۱ سازمان برنامه و بودجه( ضروری به نظر میرسد. بدین منظور سختی مصالح طبیعی و متداول که تا کنون در اساس راهها مورد استفاده قرار میگرفتهاند به عنوان سختی مبنا قرار گرفته و سختی مصالح مصنوعی )بتن بازیافتی خرد شده( با آن مقایسه میگردد. برای مقایسه سختی این مصالح )مصالح بتنبازیافتی خرد شده( از آزمایش نسبت باربری کالیفرنیا ) CBR ( استفاده میگردد. سپس با استفاده از نتایج آزمایشات ) CBR ( مصالح طبیعی و مصنوعی نتیجهگیری میشود که مصالح مصنوعی استفاده شده مقاومت لازم برای استفاده در اساس و زیر اساس راه را دارند یا خیر. نتایج آزمایشات نشان دهنده نسبت باربری نسبتا مناسب این نوع مصالح است