سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: ششمین کنگره ملی مهندسی عمران

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

مرتضی اسماعیلی – استادیار دانشکده مهندسی راهآهن دانشگاه علم و صنعت ایران
محمد مهرعلی – دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی خطوط، دانشگاه علم و صنعت ایران
پرنا یاربختی – دانشجوی کارشناسی خط و سازههای ریلی، دانشگاه علم و صنعت ایران

چکیده:

عمده مطالعات انجام شده بر روی بررسی رفتار مکانیکی اجزاء روسازی خطوط بالاستی صورت گرفته است و به بخش زیر سازی متشکل از بالاست، زیربالاست و بستر کمتر پرداخته شده است. از آنجا که از دیدگاه بهربرداری از خطوط ریلی بالاستی، بخش عمدهای از هزینههای تعمیر و نگهداری متوجه زیرسازی و عیوب مربوط به بالاست است لذا بررسی دقیق رفتار مکانیکی این مصالح بسیار ضروری خواهد بود. در مقاله حاضر سه آزمایش متعارف، سه محوری سیکلیک، آزمایش ادومتری و آزمایش جعبه بالاست مورد بررسی قرار داده شده و اثر پارامترهای مختلفی نظیر دانهبندی، شکل و مقاومت بر نتایج آزمایشات مذکور نشان داده شده است