سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: ششمین کنفرانس بین المللی زلزله شناسی و مهندسی زلزله

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

آرمان محمودی – دانشجوی کارشناسی ارشد سازه،دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل
علیرضا میرزا گل تبار روشن – استادیار دانشکده عمران،دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل
محمدرضا تبار روشنی – دانشجوی دکترای سازه،دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل

چکیده:

بعد از وقوع زلزله هایی همچون نورثریج ۱۹۹۴و کوبه ۱۹۹۵ ، چی چی تایوان ۱۹۹۹ ، بم ۲۰۰۳ و مشاهده تخریب کلی یا اسیب دیدگی جدی در سازه های قرارگرفته درنزدیکی گسل مسبب این زلزله پس از انجام تحقیقات فراوان مشخص شد رکوردهای ثبت شده در حوزه نزدیک گسل دارای خصوصیات ویژه و متفاوتی نسبت به رکوردهای حوزه دور می باشند بطوریکه این ویژگیها باعث می شوند سازه های قرارگرفته در این نواحی رفتار متفاوتی ا زخود نشان دهند وجود حرکت پالس گونه یا پریوند بلنددر ابتدای رکوردها نسبت بیشینه سرعت به بیشینه شتاب بالا وجود بیشینه شتاب سرعت و جابجایی بالاتر بزرگتر بودن مولفه عمود بر گسل نسبت به مولفه موازی گسل تجمع انرژی و انتقال آن در مدت زمان کوتاه و اعمال نیروی ضربه گونه به سازه ها ی موجود در مسیر پیشرو گسیختگی گسل برای مولفه افقی رکوردهای حوزه نزدیک و وجود بیشینه سرعت به بیشینه شتاب پایین تر و بیشینه شتاب بالا برای مولفه قائم رکوردهای حوزه نزدیک از جمله تفاوت های حائز اهمیت این دسته از رکودرها نسبت به رکودرهای حوزه دور می باشد.