سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: همایش ملی سازه، راه، معماری

تعداد صفحات: ۱۲

نویسنده(ها):

محمدطاهر کمالی – استادیار دانشگاه هرمزگان
حسین رحامی – استادیار دانشگاه علم و صنعت ایران
عبدالرحمان عربشاهی – دانشجوی کارشناسی ارشد

چکیده:

قاب مهاربندی شده یکی از فرمهای متداول جریان سازه های فولادی درایران می باشد دراین سازه ها انواع مهاربنده به عنوان سیستم باربری جانبی به کار می رود و درمحاسبات اتصالات تیروستون این قابها به صورت مفصلی فرض می گردد نتایج ازمایشات وجوددرجه ای از انعطاف پذیری رادر این اتصالات گیردار فرضی و درجه ای از گیرداری را در اتصالات مفصلی فرضی نشان میدهند که این مساله باعث یک تخمین نادرست از رفتار قاب می شود دراین میان لازم به یادآوری استکه با توجه به رفتار نیمه صلب اتصالات مقداری لنگر خمشی در دو انتهاب تیر ایجاد می گردد که درطراحی تیر به آن توجه نشده است و رفتار سازه در نههایت با آنچه از قبل برای آن درنظر گرفته شده است مغایر می گردد بنابراین برای تحلیل و طراحی دقیق و اقتصادی قابهای فولادی درنظر گرفتن نیمه گیرداری اتصالات ضرورت دارد دراین تحقیق رفتار لرزه ای قابهای فولادی نیمه صلب دارای سیستممهار بندی هم محور بررسی و مزایا و معایب این سیستم از طریق مدلسازی اجزا محدود ارزیابی شده است.