سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: نهمین کنگره بین المللی مهندسی عمران

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

آرنوش بنی سعید – کارشناسی ارشد مهندسی عمران گرایش سازه، مهندسین مشاور کارشیو طرح آفری
محمدمهدی صالحی یانه سری – کارشناسی ارشد مهندسی عمران گرایش سازه، مهندسین مشاور کارشیو طرح آفری
رضا کرمی محمدی – استادیار ، عضو هئیت علمی دانشگاه صنعتی خواجه نصیر طوسی

چکیده:

با توجه به اینکه برخی از ساختمانهای بتن مسلح موجود مقاومت مناسبی در برابر بارهای لرزه ای ندارند، لازم است روشی مناسب واقتصادی جهت مقاوم سازی این ساختما ن ه ا ب ه کا ر رود . یکی ا ز روش های مناسب د ر این راست ا استفاد ه ا ز مهاربند برو ن محور فولادیEBF) است. در این مقاله هدف بررسی رفتار این نوع مهاربند در تقویت قاب های بتن مسلح است. بدین منظور و برای یافتن نوعی مناسب از مهاربند برون محور با طول لینک مناسب که باعث دستیابی به خصوصیات مقاومتی و شکل پذیری بهتر سازه شود در یک قاب یک دهانه، یک طبقه و به کمک نرم افزار PERFORM 3D به بررسی اثر پنج نوع از مهاربندهای برون محور با لینک های افقی و قائم و طول لینک های متفاوت پرداخته شد. براساس نتایج تحلیل، بکارگیری مهاربند EBF در تمامی سازه های مورد بررسی موجب افزایش مقاومت و سختی نسبت به سازه اولیه گردید. هم چنین در بخش پایانی ضریب رفتار قاب های یک دهانه، یک طبقه بتن مسلح که با سیستم EBF مهاربندی شده اند، آورده شده است.