سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: دومین کنفرانس ملی سازه، زلزله و ژئوتکنیک

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

محمدرضا شیدائی – دانشیار گروه عمران، دانشکده فنی مهندسی، دانشگاه ارومیه، ارومیه
اکبر محمدلو – کارشناس ارشد عمران- سازه، دانشگاه ارومیه، ارومیه
آرمین تقی پور – کارشناس عمران، دانشگاه ارومیه، ارومیه

چکیده:

در قابهای با بادبند زانویی، بادبند به جای اتصال به محل تقاطع تیر و ستون به المان زانویی متصل می شود. این سیستم مهاربندی به دلایلی همچون داشتن سختی جانبی کافی درعین رفتار شکل پذیر مناسب، تمرکز خسارت در المان سازه ای درجه دو زانویی، سهولت تعمیر و تعویض این المانپس از زلزله، بر سیستم های متداول ارجحیت دارد. سختی جانبی این سیستم توسط عضو بادبند تامین شده و شکل پذیری قاب بسته به طول زانویی،با تسلیم خمشی یا برشی عضو زانویی تامین می شود در این تحقیق رفتار لرزه ای غیرخطی سیستم های قاب با بادبند زانویی با استفاده از تحلیل های دینامیکی غیرخطی فزایندهIDA) مورد بررسی قرار گرفته است و به تعیین تاثیر تعداد طبقات ساختمان، طول و ممان اینرسی عضو زانویی بر رفتار لرزه ای، سختی الاستیک و شکل پذیری و احتمال شکست این سیست مها پرداخته شده است. در تحلیل دینامیکی غیرخطی فزاینده پس از رسم منحنیهای IDA شتاب نگاشت ها، منحنیهای شکست سازه در حالات حدی تعیین میگردند. از این منحنیها نتیجه میشود که به ازای طول ثابت زانویی با کاهش ممان اینرسی زانویی، احتمال شکست در حالات حدی افزایش می یابد و همچنین به ازای ممان اینرسی ثابت زانویی با افزایش طول زانویی احتمال شکست در حالات حدی افزایش می یابد