سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: چهارمین کنفرانس ملی بتن ایران

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

پیام اشتری – استادیار دانشکده عمران، زنجان، دانشگاه زنجان
علیرضا انصاری – دانشجوی کارشناسی ارشد
عطاالله دلجویی –

چکیده:

هر سیستم لرزه بر در برابر بارهای جانبی باید از سختی و شکل پذیری مطلوبی برخودار باشد تا توان مستهلک نمودن انرژی را داشته باشد.سازه های مقاوم در برابر بارهای زلزله با استفاده از سختی و شکل پذیری اثرات زلزله را کنترل نموده و خطرات آن را تا حد امکان کاهش می دهند.سازه ها در برابر بارهای زلزله ممکن است از خود رفتار غیر خطی بروز دهند، اما طراحی آن ها در ناحیه خطی صورت می گیرد برای این منظور با استفاده از ضریبی به نام ضریب رفتارRنیروهای زلزله را برای طراحی کاهش می دهنددر این مطالعه سیستم لرزه بر نوینTRF(T-Resistant Frame) بتن مسلح را مورد بررسی قرار خواهیم داد، این سیستم شامل یک تیر عمیق قایم بتن مسلح خواهد بود که در تراز هر طبقه تیرهای افقی به آن متصل می گردد.در مطالعات انجام شده ساختمان ها ۲ تا ۷ طبقه را به عنوان نمونه برای مطالعه با پلان مشخص انتخاب گردیده است، این سازه ها را مطابق آیین نامه بارگذاری و طراحی ایران تحت نرم افزارهای اجزا محدودFEM) مورد بررسی قرار می گیرند و ضریب رفتار برای آن ها محاسبه می شود. بررسی ها نشان می دهد که این سیستم دارای رفتار لرزه ای مناسب می باشد