سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: دومین کنفرانس ملی سازه، زلزله و ژئوتکنیک

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

سیدنورالدین پرندک – کارشناسارشد مهندسی عمران – زلزله

چکیده:

محدودیت های کاربردی دیوارهای حایل صلب درانجام گودبرداری های عمیق به ویژه در محل سازه های مدفون و زیرزمینی ودرفضاهای محدود شهری ، استفاده از دیوارهای انعطاف پذیر مهار شده و جدارهای قائم نگهبان خاک را موجب گردیده و باعث کاربرد وسیع ایندیوارها در پروژه های مختلف مهندسی شده است. باتوجه به توسعه دانش فنی دراین زمینه ، هنوز هم اعتماد بر نحوه عملکرد سازه های نگهبانخاک در گودبرداری های عمیق و حصول ایمنی لازم در این زمینه جای تردید دارد. قابلیت اجرای دیوار انعطاف پذیر تا پنجاه متر بدون استفاده ازفونداسیون در مقایسه با دیوارهای صلب متعارف، از جمله مزایای این دیوارهاست . بررسی تاریخچه مطالعات در این زمینه ، لزوم انجام تحقیقاتبیشتر این دیوارها را تحت شرایط بارگذاری عادی و زلزله بر اساس اندرکنش خاک و دیوار و عملکرد غیر خطی مصالح مصرفی طلب مینماید.تحقیقات صورت گرفته درخصوص توزیع رانش استاتیکی ودینامیکی، توزیع لنگرخمشی، تغییرشکل، اندرکنش خاک و دیوار و تغییرات ضریب فشار جانبی خاک عمدتاً بر روی دیوارهای حایل صلب متمرکز بوده وکارزیادی برروی سازه های انعطاف پذیرمخصوصاً درشرایط زلزله انجام نگرفته است .با استفاده ازنرم افزار ژئوتکنیکPLAXIS نتایج تحلیل های استاتیکی ودینامیکی مورد بحث وتفسیر قرارگرفته است تا رفتار واقعی این دیوارها بهترشناخته شوند.مدلسازی های متفاوتی تحت شرایط مختلف خاک،دیوار،مهاروبارگذاری انجام گرفته واثرات یک نمونهرکوردزلزله بادامنه شتاب های مختلف موردتوجه قرارگرفته است.نتایج این تحقیق دربرآوردهای اولیه ونیزتدوین دستورالعمل ها وآئین نامه های اجرائی می تواند بسیار مفید واقع شود