سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: اولین کنفرانس بین المللی ساخت و ساز شهری در مجاورت گسلهای فعال

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

الیاس بهمقام – دانشجوی کارشناسی ارشد خاک و پی دانشکده عمران
عبدالرحیم جلالی – استادیار گروه زلزله دانشکده عمراندانشگاه تبریز
سیدآرش موسوی قاسمی – استادیار گروه سازه دانشکده عمران دانشگاه آزاد اسلامی واحد تبریز

چکیده:

دراین تحقیق با تکیه بر روش حل عددی المان مجزا و بکارگیری نرم افزار abaqus نقش گسل برپایداری لرزه ای تونل با بررسی پارامترهای جابجایی و افزایش ناحیه پلاستیک تحت اثر زلزله با بیشینه شتابهای حرکتی متفاوت بررسی شده است نتایج این تحقیق نشان میدهد که با تغییر در شیب گسل و موقعیت آن نسبت به مقطع تونل مساحت ناحیه پلاستیک و مقادیر جابجایی ماکسیمم افقی و قائم در دیواره ها و سقف تونل تغییر می کنند که میزان این تغییرات برای شیب ۴۵ درجه شدیدتر است نتایج این تحقیق می تواند در شناخت رفتار استاتیکی و دینامیکی تونل هایی که در معرض گسل ساخته شدها ند مفید باشد تخمین نوع و نحوه شکست سازه تونل با توجه به نیروهای وارده نوع سازه جنس مصالح اطراف سازه و محل قطع گسل با توجه به شیب شکستگی با مدلسازی عددی امکان پذیر نمی باشد.