سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: نهمین کنگره بین المللی مهندسی عمران

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

مسلم ظهرابی – مدرس دانشگاه فنی حرفه ای آموزشکده فنی پسران داراب
مهدی دهقانی رنانی – دانش آموخته دکتری دانشگاه تهران

چکیده:

این مطالعه به بررسی رفتار لرزه ای اتصال صلب تیر به ستون دوبل رروفیل Iشک ٬ ارائه شده در مبحث دهم ررداخته است. برای تعیین رفتلار للرزه ای ایلن اتصال ابتدا اتصال صلب تیر به ستون بال رهن به عنوان اتصال معیار انتخاب شد و سپس اتصال در نرم افزار ANSYS مدل سازی وتحلت تحلیل للرزه ای رلرار گرفت. نتایج نرم افزاری با نمونه آزمایشگاهی مقایسه گردید رس ازاینکه از صحت تکن یک های مدل سازی اطمی نان حا ص شد یک نمو نه ات صال دو ب رروف ی براساس مبحث دهم طراحی وسپس با ANSYS مدلسازی وتحت بررسلی للرزه ای رلرارگرفت. نتایج نشان داد که این اتصال استعداد بروز کمانش موضعی و تردد شکنی را دارد و همچنین برای راب های خمشی ویژه مناسب نمی باشد