سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: چهارمین کنفرانس ملی بتن ایران

تعداد صفحات: ۱۳

نویسنده(ها):

محمود حسینی – دانشیار گروه عمران دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران جنوب
حمیدرضا وثوقی فر – استادیار گروه عمران دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران جنوب
شایان ابی زاده – عضو باشگاه پژوهشگران جوان، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران جنوب(نویس

چکیده:

با توجه به اینکه مخازن آب به عنوان شریانهای حیاتی و سازههای هیدرولیکی با اهمیت زیاد محسوب می شوند بنابراین بررسی رفتاردینامیکی مخازن با در نظر گرفتن فشارهای هیدرودینامیکی و اندرکنش بین سازه و مایع حائز اهمیت می باشد. در این مقاله به بررسی بارهایلرزهای وارد شده به مخازن آب به روش اجزاء محدود با جزءبندی بهینه شده پرداخته شده است و اندرکنش بین سازه – مایع و انعطاف پذیریجدارهها و فشارهای هیدرودینامیکی و تلاطم سطح آزاد مایع در نظر گرفته شده است. ابتدا صحت سنجی مدل اجزاء محدود با نتایج بهدست آمده از یک مخزن مقیاس شده آزمایشگاهی با اندازه اجزاء مختلف انجام شد و تحلیلهای مودال و ارتعاش هارمونیک سینوسی انجام گرفت ونتایج تلاطم سطح آزاد مورد تفسیر و بررسی قرار گرفت. نتایج نشان میدهد که اندازه اجزاء در پاسخها قابل تامل بوده و صرفا با تحلیلهای مودال نمی توان به راستی آزمایی مخزن مدل شده به روش اجزاء محدود پرداخت. سپس یک مخزن مستطیلی به حجم ۱۰۰۰ مترمکعب با روش اجزاء محدود مدل شد و برای بررسی رفتار دینامیکی مخزن و اثر مؤلفه عمودی زلزله، رکورد ۱۹۷۹Imperial Valley در ایستگاهH-EDA به صورت دو مؤلفهای افقی و سه مؤلفهای (دو موئلفه افقی همراه با موئلفه قائم) به صورت تاریخچه زمانی به مخزن اعمال شد و نتایج تحلیل گردیدهاند. نتایج نشان میدهند که مؤلفه عمودی زلزله باعث افزایش فشار هیدرودینامیکی در پای دیوار میشود ولی تاثیری بر تلاطم سطح آزاد سیال و برش پایه کل ندارد.