سال انتشار: ۱۳۹۳

محل انتشار: چهارمین کنفرانس بین المللی توسعه پایدار و عمران شهری

تعداد صفحات: ۱۲

نویسنده(ها):

حامد حاتمی نیا – دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی عمران، سازه، دانشگاه تهران
محمد خان محمدی – استادیار دانشکده مهندسی عمران، دانشگاه تهران
عباس قلندرزاده – دانشیار دانشکده مهندسی عمران، دانشگاه تهران

چکیده:

امروزه استفاده از مخازن برای ذخیره آب، فراوردههای نفتی و…، رواج چشمگیری یافته است. در کشور ما استفاده از مخازن بتنی برای ذخیرهسازی و انتقال آب، به دلایلی چون ایمنی، راحتی در ساخت، صرفهی اقتصادی و… رواج زیادی یافته است. با توجه به فراوانی وجود این مخازن در کشور و اینکه خسارت وارده بر مخازن هنگام وقوع زلزله موجب از دست رفتن حجم زیادی از آب میگردد، این مخازن جزء شریانهای حیاتی به حساب آمده و مطالعه رفتار آنها ضرورت پیدا میکند. مسئله مهم در رابطه با شناخت رفتار لرزهای این مخازن بحث اندرکنش آب، خاک و سازه میباشد. با توجه به این مهم در این تحقیق به مروری بر سوابق تحقیقهای انجام شده در راستای شناخت رفتار لرزهای مخازن بتنی و مقدمات تحلیل مخازن در نشریه ۱۲۳ سازمان برنامه و بودجه پرداخته خواهد شد