سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: اولین همایش منطقه ای مصالح ساختمانی و تکنولوژی های نوین در مهندسی عمران

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

وحید مقصودی – دکتری مهندسی عمران سازه – استادیار دانشگاه تفرش
ناصر عرفاتی – دکتری مهندسی عمران ژئوتکنیک، استادیار دانشگاه تفرش
فرشاد عاطرمقدم – دانشجوی کارشناسیارشد مهندسی عمران- ژئوتکنیک، دانشگاه تفرش

چکیده:

عملکرد لرزهای ریز شمع های مایل بر روی خاکهای روانگرا مسئله پیچیده ای است و عموماً تحلیل آن به لحاظتامین راه حلی در جهت نیاز های طراحی بر روی خاکهای روانگرا مستلزم بکارگیری روش تحلیلی تنش موثر بااستفاده از مدل پلا ستیسیته برشی است و با توجه به مفهوم روانگرائی و بررسی رفتار دینا میکی ریز شمع ها ، ازمشبندی دوبعدی در نرم افزار پلکسیس استفاده شده است. از انواع شدت حرکت موج سینوسی و حرکت زلزله السنترو در جهت بررسی اثرات شبیه سازی عددی برای ریزشمعها تحت زاویه تمایل صفر ، ۱۵ و ۲۰ درجه، تاثیرمتغییرها بر روی خیزها، لنگرهای خمشی، شتابها وتغییر مکان نسبی ریزشمع درجهت طول مدفون شده ریزشمعارائه شده است. همچنین، نتایج بدست آمده و پیشبینیهای عددی نشان میدهدکه شدت حرکت ورودی شدید باپاسخ بیشتر در سر ریزشمع همراه میباشد. دامنه حداکثر خیز درگروه ریزشمعهای مایل، کمتر از ریزشمعهای قائممیباشد و مقادیر خیز، لنگر خمشی ریزشمعها و اختلاف تغییر مکانهای جانبی مابین ریزشمع-خاک در خاکهایروانگرا بزرگتر از مقدار آن در خاکهای غیر روانگرا میباشد. ریزشمعهای مایل تغییر مکان جانبی و شتاب کوچکتریدر مقایسه با ریزشمعهای قائم، در سر ریزشمعها دارند. مایل بودن ریزشمعها، موجب توزیع نیروی نامتقارنی درمیان گروه ریزشمعها در طول مدت زلزله میشود. این نتایج، وجود مرجع خاصی را در رابطه با طراحی لرزه ایریزشمعهای بنا شده بر روی خاکهای روانگرا ملزم میکند.