سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: نهمین کنگره بین المللی مهندسی عمران

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

علی حدیدی – دانشکده فنی مهندسی عمران، دانشگاه تبریز
سجاد محمودی –
کامران رحمتی شادباد – دانشگاه آزاد اسلامی واحد شبستر

چکیده:

طی چهل سال گذشته بارهای غیرعادی ناشی از حوادث طبیعی، خطاهای اجرا و برخی مسایل دیگر باعث به وجود آمدن خرابی پیش رونده در تعدادی از سازهها گردیده است. قابهای مقاوم فولادی یکی از متداولترین سیستمهای سازهای برای نواحی لرزهخیز می- باشند. رفتار این سازهها در برابر نیروهای جانبی ناشی از زلزله در طول سالیان گذشته مورد ارزیابی و بررسی قرار گرفته است. باتوجه به اهمیت زیاد خرابی پیشرونده و تلفات ناشی از آن در سازههای بلند و مهم، لزوم ارزیابی دقیق رفتار این سازهها در برابر خرابی پیشرونده احساس میگردد. در این مقاله به بررسی و مقایسه رفتار قابهای مقاوم فولادی تحت اثر خرابی پیشرونده با حذف ناگهانی ستون داخلی یا خارجی پرداخته میشود. بررسی رفتار قابهای مقاوم فولادی با تعیین پتانسیل خرابی و مقایسه عملکرد آنها با توجه به تأثیر محل حذف ستون انجام میگیرد. در هر یک از حالات حذف ستون، خصوصیات اصلی رفتار قابها با استفاده از انواع تحلیلهای استاتیکی خطی، استاتیکی غیرخطی و دینامیکی مورد ارزیابی قرار میگیرد. بررسیها با درنظر گرفتن مقررات آیین نامه ۰۳،UFC 4-023 برای انواع قابهای فولادی سه بعدی انجام گرفتهاست که بعنوان نمونه نتایج قاب خمشی ۱۰ طبقه ارایه گردیده است