سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: نخستین همایش منطقه ای مهندسی مکانیک

تعداد صفحات: ۵

نویسنده(ها):

پویان قابضی – دانشجوی کارشناسی ارشد، دانشکده مهندسی مکانیک، دانشگاه تربیت مدرس
محمد گلزار – استادیار، دانشکده مهندسی مکانیک، دانشگاه تربیت مدرس.
D. Mastbergen – دانشجوی دکتری، دانشکده مهندسی مکانیک،دانشگاه کلورادو آمریکا

چکیده:

در طی فرآیندهای تولید کامپوزیت، ازجمله عواملی که بر روی زمان پر شدن قالب تاثیر گذار است، درصد کسرحجمی الیاف مورد استفاده در فرآیند میباشد. فشار اعمالی یکی از عواملی است که بر مقدار کسر حجمی اثرگذار است و در فرآیندهایی، که عامل محرک رزین، فشار خلا میباشد، این پدیده نقش مهمی ایفا می کند . در این پژوهش تغییرات کسر حجمی و ضخامت برای سه نمونه الیاف مختلف که تحت فشار قرار گرفته اند ، اندازه گیری شده است و سپس بر اساس دادههای تجربی مربوط به تغییرات کسر حجمی، برای هر نوع الیاف ، منحنیهای مربوطه با استفاده از درونیابی رسم شده و برای هر نمونه مدلی مربوط به رفتار آن بدست آمده است. نتایج نشان داد که این مدل با خطای کمی میتواند تغییرات کسر حجمی را پیشبینی کند.