سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: نهمین کنگره بین المللی مهندسی عمران

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

اصغر وطنی اسکویی – عضو هیئت علمی دانشکده عمران دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی
لیلا کلانی ساروکلایی – دانشجوی دکتری تخصصی سازه دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل
حمید قلی نیا قلزم – دانشجوی کارشناسی ارشد زلزله دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی

چکیده:

زانویی های لوله با اتصال فارسی به طور عمده در سیستم های لوله کشی نظیر لوله کشی واحدهای آبرسانی، مخازن حاوی مواد شییمیایی و نیروااهایای هسیته ای میورد استفاده قرار می ایرند. به دلیل زاویه زیاد این نوع اتصالات جات ارتباط بین اجزای مختلف سیستم لوله کشی، این اجزا تحت تنش های شدیدی قرار ارفته کیه ممنیناست باعث فروریختگی پلاستینی آناا و در نتیجه آسیب رسیدن به عملنرد سازه ای سیستم لوله کشی اردد. در این تحقیق چندین نمونیه از اتصیالات فارسیی بیا ت یییرپارامترهایی نظیر زاویه زانویی، ضخامت، قطر لوله و بازوی اتصال، تحت تحلیل استاتینی غیر خطی یا پوش آور قرار ارفته و با مقایسه منحنی نیرو-ت ییر منان به دسیت آمده در نرم افزار اجزا محدود با تحقیقات آزمایشگاهی و تحلیلی پیشین، در ناایت حدود اسیختگی این نوع اتصالات تخمین زده می شود. برای این منظیور از مصیال فولادی با رفتار غیر خطی )چند خطی( برای اتصالات و تئوری ت ییر منان بزرگ در نرم افزارNYSNA استفاده شده است. نتایج به دست آمده حیاکی از تطیابق میدل آزمایشگاهی و نمونه های مدلسازی شده در نرم افزار می باشد