سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: چهاردهمین کنگره ملی مهندسی شیمی ایران

تعداد صفحات: ۵

نویسنده(ها):

فاطمه سادات موسوی – کارشناس ارشد الودگی محیط زیست
میثم تراب مستعدی – استادیار پژوهشگاه علوم و فنون هسته ای
فرامرز معطر – استاددانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران

چکیده:

دراین تحقیق رفتار فروشویی شیشه بوروسیلیکاتی حاوی مقادیر مشخصی استرانسیوم و سزیوم درمحیطهای اسیدی و بازی و همچنین مقاومت آن درمقابل محلولهای نمکی دربازه زمانی ۱۵ روز مورد بررسی قرارگرفته است مشخصات شیشه ساخته شده با استفاده از آنالیز Xrd مورد بررسی قرارگرفت نتایج بدست آمده از آزمایشهای فروشویی نشان داد که برای هردو عنصر سزیوم و استرانسیوم شیشه ساخته شده درph خنثی دارای بیشترین پایداری و درph=3 محیط اسیدی دارای بیشترین خوردگی میب اشد بررسی اثرغلظت آب نمک برفروشویی سزیوم و استرانسیوم نشان داد که مقاومت فروشویی سزیوم قابل قبول می باشد اما استرانسیوم دراین محیط به میزان قابل توجهی فروشویی می شود.