سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: دومین کنفرانس ملی سازه، زلزله و ژئوتکنیک

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

حامد جاودانیان – دانشجوی دکتری ژئوتکنیک، دانشکده مهندسی عمران، دانشگاه سمنان
عبدالحسین حداد – استادیار دانشکده مهندسی عمران، دانشگاه سمنان
بهروز مهرزادسلاکجانی – دانشجوی دکتری ژئوتکنیک، دانشکده مهندسی عمران، دانشگاه سمنان

چکیده:

در بسیاری از موارد عملی شالودههای سطحی در مجاور هم قرار میگیرند. این امر منجر به تداخل رفتاری شالودهها میشود که مهمترین تأثیر آن تغییر در ظرفیت باربری پی میباشد. به منظور افزایش ظرفیت باربری این پیها و بهبود رفتار توده خاک، تسلیح خاک با مسلح کنندههایی نظیرژئوسینتتیکها از روشهای نوین مقاوم سازی میباشد. در این مقاله رفتار شالودههای سطحی نواری چندگانه مستقر بر خاک ماسهای مسلح با ژئوگرید مورد بررسی قرار گرفته است. در این راستا مدلی ارائه و صحت آن با نتایج آزمایشگاهی و تحلیلی کنترل گردیده است. نتایج نشان می دهد که تداخل رفتاری پیها اثر قابل توجهی بر ظرفیت باربری پیها داشته و با مسلح کردن خاک ظرفیت باربری شالودههای مجاور هم به طور قابل توجهی افزایش یافته است