سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: چهارمین همایش مشترک انجمن مهندسین متالورژی و جامعه علمی ریخته گری ایران

تعداد صفحات: ۱۱

نویسنده(ها):

سهیل فلاح جمشیدی – دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی مواد، دانشگاه صنعتی مالک اشتر
خسرو فرمنش – استادیار دانشکده مهندسی مواد، دانشگاه صنعتی مالک اشتر
عبدالرضا سلطانی پور – استادیار دانشکده مهندسی مواد، دانشگاه صنعتی مالک اشتر

چکیده:

در این پژوهش رفتار سیلان گرم آلیاژ Ti-6Al-4V درحین اعمال سیکل آهنگری گرم هم دمای دومرحله ای مورد بررسی قرار گرفت. نمونه ها مرحله اول در دمای بالای دمای استحاله β (ناحیه β) و مرحله دوم در زیر دمای استحاله β (α+β ناحیه ) آهنگری شدند . نمودارهای تنش-کرنش حاصل از انجام فرایند در طی دو نرخ کرنش ۰/۰۰۱ و (۱/sec) 0/01 رسم شده و مورد بررسی قرار گرفتند . مشاهده شد که با افزایش کرنش اعمالی کارسختی درون ماده صورت گرفته و با رسیدن تنش سیلان تا یک سطح مشخص، تغییرات آن با افزایش میزان کرنش ثابت می ماند، در واقع درون ماده بازیابی دینامیکی رخ می دهد . نمودارهای تنش-کرنش بررسیشده و روابط مربوط به انرژی فعال سازی فرایند و بازیابی دینامیکی به دست آمده و مکانیزم حاکم بر تغییر شکل تحلیل شد .