سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: نهمین کنگره بین المللی مهندسی عمران

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

بهروز عسگریان – دانشیار دانشکده عمران دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی
حسین غلامی کلیشمی – دانشجوی کارشناسی ارشد ساز ههای دریایی دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین
فرشاد هاشمی رضوانی – کارشناس ارشد سازه

چکیده:

گسیختگی پیشرونده، برای توضیح پدیده انتشار یک خرابی موضعی بصورت زنجیروار که منجر به خرابی جزئی یا کلی سازه م یگردد، استفاده می شود. بررسی مطالعات نشان م یدهد که رفتار سکوهای ثابت فلزی دریایی در برابر گسیختگی پیشرونده بطور کامل مورد بررسی قرار نگرفتهاست. از آنجاییکه این نوع سازه ها دارای اهمیت فو قالعاده ای هستند، مطالعه بر روی رفتار آنها پس از وقوع خرابی در یکی از اعضای اصلیسازه ای ضروری بنظر م یرسد. بدین منظور، این مطالعه بر روی پایه یک سکوی ثابت فلزی دریایی در خلیج فارس صورت گرفت. در این مطالعه برخی از اعضای اصلی سازه که امکان خرابی آنها وجود دارد حذف می گردد و رفتار سازه در سناریوهای مختلف خرابی با استفاده از تحلیل دینامیکی غیرخطی بررسی می گردد. برای انجام آنالیز غیرخطی، پایه سکو با استفاده از نر مافزارOpenSees بصورت س هبعدی مدل شده و از المانFiber برای مدلسازی رفتار خطی و غیرخطی اعضای سازه استفاده شده است. امکان پلاستیک شدن در طول اعضا و در سطح مقطع آنها و همچنین کمانش اعضای فشاری نیز درنظر گرفته شده است. برای بررسی رفتار کامل سکو اثر اندرکنش شمع-خاک-سازه نیز در نظر گرفته شده است. همچنین برای یکسان سازی دقیق تر شرایط کلی سازه، بارهای محیطی نیز بصورت بارگذاری موج بر روی سازه اعمال گردیده است