سال انتشار: ۱۳۹۳

محل انتشار: اولین همایش ملی مهندسی سازه ایران

تعداد صفحات: ۱۴

نویسنده(ها):

بابک شیری – دانشجوی کارشناسی ارشد، دانشگاه محقق اردبیلی
معصومه سادات مکی آبادی – کارشناسی ارشد ،دانشگاه علم و فرهنگ
امین قلی زاده – عضو هیأت علمی، دانشگاه محقق اردبیلی
اکبر صفارزاده – عضو هیأت علمی، دانشگاه محقق اردبیلی

چکیده:

ستون های لوله ای فولادی دو جداره پر شده با بتن (CFDST) در سازه هایی مانند پل ها، ساختمان های بلند و دکل های انتقال برق مورد استفاده قرارمیگیرند. در تحقیق حاضر، با استفاده از نرم افزار عناصر محدود ABAQUS رفتار این نوع ستون ها با مقطع دایره و مربع با تغییر نسبت هایتوخالی و ضخامت صفحه انتهایی بالایی و تاثیر آنها بر شکل پذیری، ظرفیت باربری و تغییر شکل پلاستیک ستون های CFDST تحت بار محوریفشاری مورد بررسی قرار گرفت. نتایج بررسی نشان داد، ظرفیت باربری و شکل پذیری ستونهای CFDST تحت فشار محوری، با افزایش ضخامت صفحه انتهایی بالایی و کاهش نسبت توخالی افزایش مییابند. همچنین هر چه صفحه انتهایی بالایی ضخیمتر و نسبت توخالی کوچکترباشد، محدوده تغییرشکل پلاستیک لوله های فولادی بزرگتر میشود و با افزایش پارامترهای مورد نظر نقطه ماکزیمم تغییرشکل پلاستیک بزرگترمی شود.