سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: نخستین همایش منطقه ای مهندسی مکانیک

تعداد صفحات: ۵

نویسنده(ها):

مهدی معارفدوست – عضو هیات علمی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد گناباد
رضا معارفدوست – کارشناس ارشد عمران، آموزشکده سما مشهد

چکیده:

یکی از دلایل مهم شکست و انهدام قطعات گسترش ترکها و نقصهای اولیه موجود در آنها می باشد . ترکهای اولیه، ناشی از عوامل مختلف از قبیل روش معیوب ساخت و تولید قطعه، بارهای وارده و غیره می باشند. ترکها تحت بارهای گوناگون رفتارهای متفاوتی دارند. در اینجا شبیه سازی و تحلیل ترک و رشد آن با استفاده از نرم افزارANSYS صورت می گیرد. منحنیهای تنش، کرنش و ضریب شدت تنش بر حسب طول ترک بدست آمده از این نرم افزار و تحلیل عددی مکانیک شکست، با یکدیگر مقایسه و دقت بالای نتایج نرم افزار نشان داده شده است. همچنین پدیده گسترش ترک به روش جابجایی نوک ترک با استفاده از این نرم افزار تحلیل شده و نتایج حاصل با مدلسازی و تحلیل توسط نرم افزارFRANCو محاسبات عددی مکانیک شکست مقایسه شده و صحت تحلیل مورد بررسی قرار گرفته است و روش جابجایی نوک ترک بعنوان روشی مناسب و در عین حال ساده جهت مدلسازی رشد ترک معرفی شده است. از اهداف این شبیه سازی و تحلیل می توان به کاهش هزینه های هنگفت جانی و مالی که به دلیل شکستها وارد می گردد، نیاز به برآورد میزان خرابی و عمر قطعات خاص، ساده سازی حجم بالای عملیات محاسباتی مکانیک شکست و نیز افزایش میزان دقت نتایج اشاره کرد.