سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: چهارمین کنفرانس ملی بتن ایران

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

حمید بیرقی – دانشجوی دکترای سازه، دانشگاه سمنان
علی خیرالدین – استاد دانشکده مهندسی عمران، دانشگاه سمنان

چکیده:

با افزایش ارتفاع ساختمان میزان تغییر مکان بام تحت نیروی زلزله یا باد به شدت افزایش میابد، به طوری که در سازه های بلند کنترل و کاهش تغییر مکان بام سازه تحت نیروی جانبی همواره مورد توجه مهندسان بوده است. سیستم های سازه ایمتنوع توسط محققان برای حصول به این هدف پیشنهاد شده است. در این مقاله با شیب دار نمودن ستونهای پیرامونی سازه با قاب خمشی بتن مسلح با شیبهای صفر ، ۴ و ۸ درصد برای ساختمانهای ۳۰ ۴۵ و ۶۰ طبقه با نسبت ظاهر یکسان برابر ۵/۴تحت بار جانبی و تحلیل دینامیکی طیفی، اثر شیب ستونها به داخل و هندسه شیبدار روی کاهش تغییر مکان بام و تغییر مکان جانبی نسبی طبقات، زمان تناوب و غیره مورد بررسی قرار می گیرد. مدلهای قاب های سازه ای مطابق آیین نامه ایران بارگذاری، تحلیل و طراحی می شوند و مورد قیاس قرار می گیرند. نتایج نشان می دهد شیب دار نمودن قابهای مذکور به مقدار ۸ درصد، به طور متوسط موجب کاهش بیش از ۶۰ درصد از تغییر مکان بام (نسبت به حالت بدون شیب) می شود. حداکثر جا بجایی جانبی نسبی طبقات نیز به طور متوسط برای مدل های مذکور بیش از ۵۰ درصد کاهشمی یابد. همچنین چنانچه شیب ستون ها از صفر به ۸ درصد تغییر کند، زمان تناوب سازه برای سازه ۳۰ و ۶۰ طبقه به ترتیب بیش از ۵۰ و ۳۸ درصد کاهش دارد