سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: نهمین کنگره بین المللی مهندسی عمران

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

کیا فرهمند – دانشجوی کارشناسی ارشد عمران، گرایش خاک و پی، دانشگاه تهران
عباس قلندرزاده – دانشیار گروه عمران، دانشکده فنی و مهندسی، دانشگاه تهران

چکیده:

مطالعات فراوانی بر روی ماسهها در شرایط بارگذاری زهکشی نشده انجام شده است. این مطالعات نه تنها با انجام کارهای آزمایشگاهی بلکه با ارائه مدلهای رفتاری در ابعاد مختلفی در حال انجام هستند. از بین این مطالعات تنها تعداد اندکی از دادههای آزمایشگاهی کامل که تحت تمام شرایط ممکن بدست آمده باشند وجود دارد. از آنجایی که ماسه ۱۶۱ فیروزکوه در سالهای اخیر در خیلی از مطالعات آزمایشگاهی در ایران مورد استفاده قرار میگیرد، معرفی رفتار این ماسه به طور دقیق ضروری مینماید. ماسه ۱۶۱ فیروزکوه یک ماسه شکسته سیلیسی است که الگوی کاملی از رفتار زهکشی نشده آن با انجام آزمایشهای سه محوری مونوتونیک زهکشی نشدهCU) در این تحقیق ارائه گردیده است. نتایج این تحقیق به صورت منحنیهای تنش-کرنش، منحنیهای مسیر تنش و خطوط حالت ارائه شده است. اغلب نمونههای ماسهای به روش تراکم مرطوب آماده شدهاند. به منظور بررسی تأثیر بافت در رفتار ماسهها چندین نمونه به روش بارش خشک تهیه شده است