سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: یازدهمین کنفرانس مهندسی حمل و نقل و ترافیک ایران

تعداد صفحات: ۱۲

نویسنده(ها):

شهریار افندی زاده زرگری – دانشیار دانشکده مهندسی عمران دانشگاه علم و صنعت ایران
سیدابراهیم عبدالمنافی – دانشجوی دکتری مهندسی برنامه ریزی حمل و نقل دانشگاه علم و صنعت ایران،
سیدیوسف ساجدی – دانشجوی کارشناس ارشد مهندسی برنامه ریزی حمل و نقل دانشگاه علم و صنعت

چکیده:

امروزه یکی از راهکارهای مهم جهت کاهشمعضلات و مشکلات حمل و نقلی، بکارگیری استراتژی مدیریت تقاضای سفر است که به زیرمجموعههای مختلفی از جمله مدیریت عرضه تقسیم میشود. یکی ازراهکارهای مدیریت عرضه، احداث خطوط ویژه وسایلنقلیه پرسرنشین است. با توجه به اینکه فقدان تقاضای کافی برای استفاده از این خطوط به شکست سیاستگذاری میانجامد، بررسی رفتار رانندگان خودروهای شخصی استفادهکننده از این خطوط پیشاز احداث آن ضروری است. در این مقاله با استفاده ازروشطراحی آزمایشپرسشنامههای مناسبطراحی گردیده و از کاربران تهرانی نحوه رفتارشان با احداثخطوط پرسرنشین پرسیده شده است. آنگاه دادههای ترجیحات بیانشده مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته و نتایج پرسشگری استخراج گردیده است. نتایج مطالعه نشان میدهد که اولاً: احتمال انتخاب خودرویپرسرنشین توسط آقایان بیشتر از خانمها است؛ ثانیاً: احتمال همپیمایی در سفرهای تحصیلی از سفرهای شغلی بیشتر است؛ ثالثاً: افراد جوان و میانسال نسبت به افراد مسن، به انتخاب خودروی پرسرنشینراغبترند؛ رابعا:ً بعد خانوار و مالکیت خودرو متغیرهای مناسبی برای تحلیل تقاضا نیستند