سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: بیستمین کنگره ملی علوم و صنایع غذایی

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

بهروز میرزایی – استادیار دانشگاه محقق اردبیلی
امیر حیدری –
سمیه ممتازآذری –
نسیم موحدی –

چکیده:

دراین تحقیق رفتار رئولوژیکی مخلوط روغن زیتون با روغنهای گیاهی آفتابگردان و سویا به منظور تشخیص وجود احتمالی این نوع روغن ها درروغن زیتون خالص جهت کنترل کیفیت روغن زیتون مورد بررسی قرارگرفته است به همین منظور رفتار رئولوژیکی مخلوط این روغن ها درپنج نرخ برشی ۷۵ و ۹۰ و ۱۵۰ و ۲۲۵ و ۳۷۵ دردمای ۲۵ درجه بررسی شد نتایج بدست آمده نشان میدهد ویسکوزیته مخلوط روغن زیتون با افزایش روغنهای سویا و آفتابگردان در محدوده نرخ برشی اندازهگیری شده کاهش می یابد همچنین خواص فیزیکی مخلوط این روغن ها ماننددانسیته و ضریب شکست نیز اندازه گیری شده و مشاهده می شود که با افزایش روغنهای آفتابگردان و سویا در روغن زیتون خالص دانسیته و ضریب شکست مخلوط روغن ها افزایش می یابد.