سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: نوزدهمین همایش سالانه مهندسی مکانیک

تعداد صفحات: ۴

نویسنده(ها):

نوروز محمدنوری – تهران، ایران ،دانشگاه علم و صنعت
علی حدادی – تهران، ایران ،دانشگاه علم و صنعت
امین میراحمدی – تهران، ایران ،دانشگاه علم و صنعت

چکیده:

دراین مقاله به بررسی رفتار دینامیکی پیل سوختی اکسید جامدصفحهای پرداخته شده است. شبیه سازی در شرایط نگهدارنده آندی و در دمای ۱۰۷۳ درجه سانتیگراد پیل انجام شده و رفتار دینامیکیپیل به تغییرات دما، جریان و جزء جرمی مواد شرکت کننده پرداخته شده است. همانطور که در ادامه مقاله مشخصاست پاسخ دینامیکی پیل به پارامترهای مختلف متفاوت میباشد. بر فرض مثال پاسخ بهتغییرات بار بسیار سریع میباشد، این در حالی است که پاسخ پیل به تغییرات دمایی به کندی انجام میشود. این از این بابت حائز اهمیت است که گردیان دمایی در درون پیل بررسی و مکان هایی را کهتحت بیشترین تنش دمایی است را میتوان دید. لازم به ذکر است که شبیه سازی به روش اجزاء محدود میباشد