سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: سومین کنفرانس ملی سازه و فولاد و اولین کنفرانس ملی سازه های سبک فولادی (LSF)

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

میر مسعود عفوی – دانشجوی کارشناسی ارشد عمران_سازه،دانشگاه آزاد اسلامی واحد شبستر
بهمن فرهمند آذر – دانشیار گروه عمران،دانشگاه آزاد اسلامی واحد شبستر
علی حدیدی – استادیار گروه عمران،دانشگاه آزاد اسلامی واحد شبستر

چکیده:

دیوارهای برشی فولادیSSW) از دهه ۱۹۷۰ میلادی در ساختمانهای مختلف به عنوان سیستم مقاوم در برابر بارهای جانبی بخصوص زلزله مورد توجه قرار گرفته و در ساختمانهای متعددی در جهان به مورد اجرا گذاشته شده است. این پدیده در جهان بهسرعت رو به گسترش میباشد. سیستم مذکور در دو زلزله قوی نورتریچ آمریکا ۱۹۹۴ و کوبه ژاپن ۱۹۹۵ و همچنین در آزمایشگاهها ازخود رفتار مناسبی را نشان داده است. با توجه به این که در تحقیقات پیشین اکثر مطالعات بر روی دیوارهای برشی فولادی صاف متمرکز گردیده است و مطالعات بر روی دیوارهای برشی موج دار مراحل ابتدایی خود را طی میکند، لذا در مقاله حاضر، رفتار قابهای فولادی مقاوم سازی شده با دیواربرشی فولادی موج دار و تاثیر الگوی چیدمان این صفحات، تحت بارگذاری دینامیکی مورد بررسی قرار گرفته است. همچنین میزان اتلاف انرژی و انرژی کرنشی ایجاد شده در هر دو نوع دیوار برشی صاف و موجدار ناشی از بارگذاری لرزهای مقایسه گردیده است.لازم به ذکر است که از شتاب نگاشت زلزله ناغان با شتاب ماکزیمم۰٫۷۲g در تحلیل تاریخچه زمانی استفاده شده است.