سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: دومین کنفرانس ملی سازه، زلزله و ژئوتکنیک

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

هادی عباس پوردلاور – کارشناس ارشد مهندسی زلزله، دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی، تهر
حسین پهلوان – دانشجوی دکترای مهندسی زلزله، مدیر گروه عمران موسسه آموزش عالی پردیسان، مازن
سودابه پهلوان – کارشناس ارشد معماری، مدرس موسسه آموزش عالی پردیسان

چکیده:

آییننامههای طراحی ساختمانها روابط تجربی سادهای را جهت محاسبه زمان تناوب بر حسب نوع سازه (فولادی یا بتنی مسلح)، نوع سیستم باربرجانبی ساختمان (قاب خمشی، دیوار برشی و غیره) و ارتفاع سازه ارائه کردهاند. روشهای معمول در مدلسازی اجزای محدود که بطور قابلملاحظهای در عمل مورد استفاده قرار میگیرند با توجه به در نظر نگرفتن عواملی مانند میانقابها منجر به ارائه نتایجی میشوند که قابهایساختمانی را بسیار انعطافپذیرتر از آنچه در واقعیت است، نشان میدهند. در این تحقیق با مدلسازی سهبعدی اجزای محدود چندین قاب خمشی بتنی مسلح، زمان تناوب اصلی سازه با در نظر گرفتن تاثیر میانقابها محاسبه شده است. نتایج حاصل از این تحقیق با نتایج بدست آمده از روابطآییننامه ۲۸۰۰ مقایسه شده است. پس از بررسی نتایج، یک رابطه پیشنهادی جهت محاسبه زمان تناوب اصلی ساختمانهای با سیستم قاب خمشی بتنی مسلح دارای میانقاب ارائه شده است.