سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: اولین کنفرانس بین المللی و سومین کنفرانس ملی سد و نیروگاههای برق آبی

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

محمدعلی قربانی – دانشیار گروه مهندسی آب دانشگاه تبریز
حکیمه اسدی – دانشجوی کارشناسی ارشد منابع آب
پیمان یوسفی – دانشجوی کارشناسی ارشد آب
سرور پوربابک – دانشجوی کارشناسی ارشد منابع آب

چکیده:

تبخیر از مولف ههای بسیار مهم در مطالعات کشاورزی و مدیریت منابع آب محسوب م یشود و برای مطالعه آن مد لهای متعدد ریاضی، فراکاوشی و در چند سال اخیر نظریه دینامیک غیر خطی آشوبی مورد استفاده قرار گرفته است. با توجه به قابلیت بالای نظریه آشوب در مد لسازی فرایندهای غیر خطی دینامیک، در این تحقیق سعی شده است، توصیف تبخیر روزانه سد شاستا واقع درایالت کالیفرنیا با استفاده از مفاهیم این نظریه انجام پذیرد. بدین منظور جهت با زسازی فضای حالت نیاز به برآورد زمان تأخیر و همچنین آشوب پذیری فرایند است. لذا از تابع خود همبستگی جهت تخمین زمان تأخیر و از بعد همبستگی برای محاسبه بعد آشوبی همبستگی استفاده گردید که نهایتا زمان تأخیر ۹۰ روز و بعد همبستگی بازائ مقادیر بع دهای محاط بین ۱ تا ۲۰ مقادیر صعودی حاصل شد. از اینرو بدلیل اشباع نشدن فضای حالت نم یتوان بعد آشوبی برای این سری داده لحاظ کرده و بنابراین بررسی فرایند تبخیر در این سد با مد لهای استوکاستیکی قابل بررسی است.