سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: دومین کنفرانس ملی سازه، زلزله و ژئوتکنیک

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

جلال کاظمی – دانشجوی کارشناسی ارشد مکانیک خاکوپی دانشگاه صنعتی اصفهان

چکیده:

پیشرفت روزافزون تکنولوژی، تمایل به صنعتیشدن و استفاده از ماشینآلات صنعتی را روزبهروز افزایش دادهاست. بنابراین ایجاد بستری مناسب برای عملکرد بهینه ماشین امری ضروری بوده و گواه اهمیت طراحی مناسب شالوده ماشینآلات مرتعش صنعتی میباشد. در مقاله حاضر رفتاردینامیکی شالوده صلب دایرهای در ارتعاش قائم هارمونیک، هم با روشهای تحلیلی و هم با روش عددی بررسی و مقایسه شده است. روشهایتحلیلی شامل دو روش جرممتمرکز و نیمفضای الاستیک و روش عددی مبتنی بر المان محدود میباشد که خود در دو حالت بررسی میگردد، که یکی رفتار خاک را الاستیک خطی فرض کرده و دیگری سطح گسیختگی موهر-کولمب را برای خاک درنظر میگیرد. با درنظرگرفتن پنجمصالح خاکی با خصوصیات متفاوت، اثر پارامترهایی چون دامنه و فرکانس بار دینامیکی، خصوصیات مصالح و ابعاد شالوده بر جابهجایی قائمشالوده بررسی و مقایسه گردید. با مقایسه استنباط شد که نتایج روش عددی با معیار موهر-کولمب، نسبت به سه روش دیگر به رفتار واقعی خاک نزدیکتر است و اختلاف روشهای مختلف، با افزایش مدول الاستیسیته خاک و نیز با کاهش بار دینامیکی، کمتر میشود