سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: سومین کنفرانس ملی بتن ایران

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

فریدون رضایی – استادیار دانشگاه بوعلی سینا همدان
حمیدرضا هدایی – دانشجوی کارشناسی ارشد دانشگاه بوعلی سینا همدان

چکیده:

یکی از اجزاء کمکی برای بهبود خواص سازه های های بتنی که نیاز به تقویت دارند، پلیمرهای تقویت شده با الیافFRP)می باشند که در شرایط مختلفبا اهداف مختلف و به اشکال مختلف به سازه ها متصل می شوند. استفاده از اجزاءFRPبه عنوان تقویت، راه حلی موثر برای غلبه بر مسائل طول عمر سازه های بتن آرمه بنظر م یرسد. چندین مطالعه تجربی و نظری انجام شده در سالهای اخیر و چندین مورد کاربرد سازه ای، جدای از تلاش گسترده انجام شده در کشورهای مختلف برای تعیین دستورالعم لهای استفاده عملی از سازه های بتنی تقویت شده با FRP افزایش روزافزون توجه در این حوزه را تایید می کند. با این حال برای بدست آوردن اطلاعات عمی قتر در رفتار ساز های این مواد جدید و برای تضمین کاربرد ایمن آنها، تحقیقات بیشتری در عرصه های خاص همانند موارد مربوط به عملکرد سازه و دوام آن تحت شرایط سرویس و از جمله اثر گرما ، خمش وبرش ضروری است. نتایج مطالعات مورد نظر این مقاله، تاثیر این بارها بر سازه های تقویت شده باFRP را بررسی ومقایسه کرده و برخی راه ح لها برای کاهش مسائل ناسازگاری بین بتن و اجزا کامپوزیت را بررسی م ینماید