سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: دهمین کنفرانس هیدرولیک ایران

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

ساحره گلزاری – دانشجوی کارشناسی ارشد آبیاری و زهکشی دانشگاه رازی کرمانشاه
معصومه خلج – دانشجوی کارشناسی ارشد آبیاری و زهکشی دانشگاه رازی کرمانشاه
رسول قبادیان – استادیار گروه مهندسی آب دانشکده کشاورزی دانشگاه رازی

چکیده:

برای ارتقاء بهره وری آب تعیین روش های بهره برداری بهینه در شبکه های آبیاری لازم می باشد. این امر بدون شناخت دقیق اثرات جریان های غیر ماندگار در شبکه ممکن نمی باشد.در این مقاله مدلی کامپیوتری تهیه شده که معادلات جریان غیر ماندگار با روش تفاضل های محدود منفصل شده اند. رقوم جریان در محل انشعاب کانال فرعی از اصلی بصورت کاملا ضمنی در هر گام زمانی تعیین و در شرایط وجود سازه کنترل در ابتدای کانال فرعی، در محل انشعاب وارد می شوند. پس از صحت سنجی مدل کانال انتقال شبکه دربند کرمانشاه با ۵ کانال فرعی از آن بصورت یکپارچه شبیه سازی گردید. اثرات کاهش ناگهانی ۲۵% دبی کانال به بازه پایین دست کانال اصلی منتقل شده و دبی آبگیر ابتدای کانال های فرعی ثابت باقی می ماند.