سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: اولین کنفرانس ملی مدیریت بحران، زلزله و آسیب پذیری اماکن و شریانهای حیاتی

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

سیدمحمد خاتمی – کارشناس ارشد سازه
حسین نادرپور – استادیار دانشکده مهندسی عمران دانشگاه سمنان
اصغر وطنی اسکویی – استادیار دانشگاه شهید رجایی تهران

چکیده:

زلزله های حوزه نزدیک به سبب شرایط خاص خود نسبت به دیگر زلزله ها از رفتارهای متنوعی در هنگام توزیع بارهای لرزه ای برخوردار است این زلزله های دارای رکوردهایی با دامنه بلند و پریود بسیار کم بوده و شتاب بالایی را از خود نشان میدهد زلزله های نزدیک گسل بخصوص در جهت مسیر گسیختگی خسارات شدیدی را به سازه ها اعمال می کند و به علت حرکات پالس گونه با پریود بالایی همراه می گردند یکی از المان های بسیار مهمدر سازه های ساختمانی تیر می باشد نقش این المان سازه ای در اندرکنش با سقف ستون تشکیل قابل غیرقابل انکار است در سیستمهای باربری ثقلی و لرزه ای بارها از سقف به تیر منتقل می شوند و پس از آن تیرها بار را بین ستونهای متصل با آن توزیع می کنند درنتیجه تیرها نقش توزیع کننده را داشته و باید طوری طراحی و اجرا گردندکه هم برای باربری ثقلی توانایی داشته با شند و هم در زمان باربری لرزه ای نقش جاذب و توزیع کننده را عهده دار باشند.