سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: سومین همایش ملی مهندسی عمران

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

محمد اسمعیل سیف – دانشجوی کارشناسی ارشد خاک و پی،دانشگاه آزاد اسلامی واحد اراک،گروه عمر
حمیدرضا صبا – عضو هیات علمی دانشگاه صنعتی امیرکبیر

چکیده:

رفتارسدهای خاکی درحین و انتهای ساخت بدلیل امکان وارد آمدن خسارات شدید ناشی از آسیب دیدگی و تخریب آنها از اهمیت بسزایی برخوردار بوده و اطمینان از ایمنی سد دراین مراحل ضروری است دراین نوشتار با استفاده از مدل هیپربولیک E-B و نرم افزار FLAC 2D مدلسازی روند اجرای واقعی خاکریز بصورت لایه لایه و تعریف نمودن زمان ساخت لایه درمدل نرم افزاری سعی بر ان است که تصویری مناسب از تغییرات تنش و تغییر شکل سدمخزنی ایوشان که تاکنون ۸۰ درصد پیشرفت فیزیکی داشته است ارایه گردد که درنتیجه آن مقدار حداکثر نشست سد برابر ۲۷ سانتی متر درمیانه ارتفاع سد و مقدار نشست تحکیمی هسته سد برابر ۲۰ سانتیمتر برآوردمی گردد.