سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: اولین کنفرانس بین المللی و سومین کنفرانس ملی سد و نیروگاههای برق آبی

تعداد صفحات: ۱۱

نویسنده(ها):

علی فتحی – کارشناس ارشد ژئوتکنیک، شرکت آب منطق های زنجان
علیرضا معظمی – دانشگاه آزاد اسلامی واحد زنجان، باشگاه پژوهشگران جوان، زنجان، ایرا

چکیده:

ببند کردن پی سد از مسائل حائز اهمیت است. اغلب اوقات برداشتن کل ضخامت لای ههای آبرفتی هزین ههای اجرای پروژه را افزایش م یدهد. احداث دیوار آ ببند بتن پلاستیک در پ یهای آبرفتی سدهای خاکی یکی از گزین ههای مطرح است. بتنپلاستیک از ترکیب آب، سیمان، بنتونیت، مصالح شن و ماسه با نسب تهای تعیین شده در طرح اختلاط تهیه م یشود. مخلوط تهیه شده علاوه بر تامین مدول الاستیسیته و مقاومت لازم برای تحمل سطح تن شها ، کرن شها و گرادیان هیدرولیکی در دیوارآ ببند، بدون گسیختگی و از دست دادن آ ببندی در ترازهای مختلف مجاور خاک اطراف پی، باید رفتار تغییرشک لپذیریمشابه با خا کهای اطراف داشته باشد. صر فنظر از اینکه خصوصیات تغییرشک لپذیری بتن پلاستیک نم یتواند کاملاً منطبق بر رفتار مصالح مجاور پی باشد، ب هدلایل مختلف از قبیل عدم تعیین دقیق خصوصیات تغییرشک لپذیری دیوار و تغییرات آن درشرایط مختلف اعم از شرایط فشار آب منفذی و تغییرات لای هها، اشکالاتی در طرح اختلاط ب هوجود م یآورد