سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: نهمین کنگره بین المللی مهندسی عمران

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

سیدمحسن حائری – استاد دانشکده مهندسی عمران دانشگاه صنعتی شریف ایران
امیر اکبری گرکانی – دانشجوی دکترای ژئوتکنیک دانشگاه صنعتی شریف ایران

چکیده:

بررسی بروز خرابی در پی ساختمانها ناشی از فروریزش خاکهای لسی بواسطه افزایش میزان رطوبت، و مطالعه عوامل موثر بر آن بر روی نمونه های دست نخورده،تاکنون بصورت کامل صورت نگرفته است. در این مقاله تغییرات حجم خاک، مقدار آب جذب شده و یا دفع شده در حین بارگذاری و نیز مقدار تنش تسیلم خالصهمه جانبه نمونه های دست نخورده لس شهر گرگان با استفاده از دستگاه سه محوری غیر اشباع، در دانشگاه صنعتی شریف ایران بررسی شده است. نمونه ها در دو مسیروجود مکش ساختاری ثابت و فشار همه جانبه متغیر و نیز مکش متغیر در شرایط فشار همه جانبه ثابت قرار گرفته اند. بررسیها نشان میدهد که میزان تغییر حجم نمونه، مقدار آب جذب شده و یا دفع شده از نمونه و نیز تنش تسلیم همه جانبه خالص، به مسیر اعمال بارگذاری و مکش ساختاری و نیز سطوح تنش و مقدار مکش وابستگیکامل دارد.