سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: اولین کنفرانس ملی عمران و توسعه

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

هدیه میربابایی – دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی عمران، گرایش مهندسی محیط زیست
عباس افشار – استاد دانشکده مهندسی عمران، دانشگاه علم و صنعت ایران؛ تهران، نارمک

چکیده:

فاضلاب به عنوان یکی از پسماندهای زندگی شهری، نیازمند مدیریت مناسب است تا از ایجاد آلودگیهای محیط زیست جلوگیری شود. برای مدیریت مناسب، شناخت برنامه مدیریتی به کار رفته ضروری است. به این ترتیب، رفتار فرایند قابل پیشبینی خواهد بود و برنامهریزی برای مقابله با اتفاقات ناخواسته ممکن میگردد. به این منظور در این مقاله مدلی که بر اساس رفتار یک تصفیهخانه فاضلاب شهری تهیه شده است و فرایند تصفیهبیولوژیکی آن توسعه داده شده، مد نظر قرار گرفته است. این مدل که با تغییرات اکسیژن خواهی بیوشیمیایی مواجه میشود، با استفاده از آنالیز حساسیت مورد تحلیل قرار گرفته است. هدف از این مطالعه تعیین پارامترهای مؤثر و تأثیر فرایند پیشنهادی جهت ارزیابی ارتقای کیفیت تصفیهبیولوژیکی، تعیین گردند. نتایج نشان میدهد به کار بردن فرایند پیشنهادی باعث بهبود عملکرد تصفیه بیولوژیک میگردد و در بازهی وسیعی ازشرایط قابل استفاده است