سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: چهارمین همایش مشترک انجمن مهندسین متالورژی و جامعه علمی ریخته گری ایران

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

احمد ظفری – دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی مواد، دانشکده مهندسی متالورژی و مواد ،
حمیدرضا قاسمی منفرد راد – دانشیار، دانشکده مهندسی متالورژی و مواد، پردیس دانشکده های فنی دانش

چکیده:

در این تحقیق رفتار تریبولوژیکی آلیاژ AZ91 تحت نیروی ۲۰N و دماهای ۲۵-۲۵۰ºC مورد بررسی قرار گرفت. بررسیهای سطوح سایشی نشان داد که در دمای محیط، سایش خراشی مکانیزم غالب است و با افزایش دما به ۱۰۰ºC علاوه بر خراشهایی که بر روی سطح ایجاد میشود، مناطقی از اکسید آهن نیز تشکیل میشود که باعث کاهش تماس دو جسم و نرخ سایش به میزان ۵٨ % میگردد. با بالاتر رفتن دمای محیط سایشی به ۱۵۰ºC تغییر شکل پلاستیک شدید و سایش چسبنده مکانیزمهای غالب تشخیص داده شدند. افزایش بیشتر دما سبب افزایش چسبندگی و انتقال آلیاژ AZ91 به جسم مقابل گردید. اگر چه افزایش چسبندگی و تغییر شکل پلاستیک شدید سبب افزایش نرخ سایش آلیاژ نسبت به دمای ۱۰۰ºC میشود، اما نتایج، نرخ سایش در دماهای ۱۵۰ºC و بالاتر را کمتر از دمای محیط (۲۵ºC) نشان میدهد. انتقال آلیاژ AZ91 به دیسک ساینده میتواند عامل تعیین کننده در کاهش سایش و تماس دو سطح اولیه باشد.