سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: چهارمین همایش مشترک انجمن مهندسین متالورژی و جامعه علمی ریخته گری ایران

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

سیده اکرم هاشمی نژاد – دانشجوی کارشناسی ارشد شناسایی و انتخاب مواد مهندسی،دانشگاه فردوسی م
محسن حداد سبزوار – دانشیار گروه مهندسی مواد و متالورژی، دانشگاه فردوسی مشهد

چکیده:

در این بررسی رفتار ترمومکانیکی نوارهای آلیاژ آمورف Co67Fe4Cr7Si8B14 مورد مطالعه قرار گرفت. محاسبات افزایش طول نمونه های آمورف و آنیل شده با استفاده از دستگاه تحلیل ترمومکانیکی (TMA) در شرایط بارگذاری کششی-محوری و در محدوده ی دمای محیط تا بالاتر از دمای بلورینگی انجام گرفت. آزمایشات در شرایط غیرهمدما در نرخ های گرمایش ۲۰ و ۴۰ و ۸۰ °Cmin تحت نیروهاس ۱ و ۵ نیوتن و از دمای محیط تا نقطه شکست انجام گرفت.نتایج انبساط حرارتی ظاهری نمونه امورف در نرخ گرمایش ۲۰°Cmin و تنش ۱۵MPa و ۳۱۲MPa ترسیم و سپس مقادیر مقایسه شدند. سیلان ویسکوز این آلیاژ مورد بررسی قرار گرفت و دماهای شروع سیلان ویسکوز، سیلان ویسکوز حالت پایدار و اتمام سیلان ویسکوز از داده های TMA بدست آمد. نتایج حاکی از افزایش دناهای شروع سیلان ویسکوز، سیلان ویسکوز حالت پایدار و اتمام سیلان ویسکوز با افزایش نرخ گرمایش و تنش اعمالی بودند و بیانگر تغییر فرم پذیری بالای آلیاژ آمورف حاضر با افزایش دما تنش است.