سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: ششمین کنگره ملی مهندسی ماشینهای کشاورزی و مکانیزاسیون

تعداد صفحات: ۱۲

نویسنده(ها):

افسانه کرمی – دانشجوی کارشناسی ارشد مکانیک ماشی نهای کشاورزی دانشگاه شهرکرد
داود قنبریان – استادیار مکانیک ماشی نهای کشاورزی دانشگاه شهرکرد

چکیده:

حمل و نقل و انبارداری علوفه برداشت شده در مزارع به دلیل حجم زیاد این محصولات مستلزم صرف هزینه های زیادی است. یکی از رو شهای مناسب برای کاهش این مشکل، تولید قر صهای فشرده علوفه است. مطالعه رفتار تراکمی علوفه یکی از مراحل ضروری برای طراحی و ساخت دستگا ههای قرص ساز محسوب م یشود. برای تعیین بهترین مدل پیش بینی کننده رفتار تراکمی یونجه، آزمایشات بر روی یونجه خرد شده رقم هراتی با سه سطح رطوبتی ۱۰ ۱۵ و ۲۰ % وزن تر و متوسط اندازه ذرات ۳/۲۶ و ۴/۷۵ میلی متر انجام شد. به منظور شبیهسازی فرآیند تولید قرص، یونج ههای خرد شده در داخل یک واحد آزمایشگاهی سیلندر و پیستون تحت فشار قرار گرفته و تغییرات چگالی و حجم نسبت به فشار وارده ثبت شد. سپس به منظور بررسی رفتار تراکمی ذرات یونجه، هفت مدل تراکمی جونز، کوکیتا، گاریاچکین، میوس، باتلر-مک کولی، پریژاگین و پانلی -فلهو بر داده های حاصل از آزمایشات برازش شدند. نتایج آزمایش نشان داد که بیشترین چگالی در یک رنج نیرویی ثابت در رطوبت ۱۰ % و اندازه ذرات ۳/۲۶ میلی متر حاصل شد. همچنین قابلیت تراک مپذیری در حین مراحل فشرد هسازی متغیر بود. در ابتدای فرآیند که فشار پایین است، چگالی با سرعت بالایی نسبت به فشار افزایش یافت در حالیکه در فشارهای بالاتر این سرعت کاهش یافت. برازش هفت مدل تراکمی، با توجه به مقایسه مقادیر ضریب تبینR2 و خطای استاندارد رگرسیونRSE نشان داد که مدل جونز بهترین همخوانی را با داده های آزمایشی دارد