سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: ششمین کنگره ملی مهندسی عمران

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

بابک بصیری – دانشجوی کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد بوشهر
حمید روستا – استاد بخش عمران دانشگاه آزاد اسلامی واحد استهبان

چکیده:

با توجه به اهمیت برشگیرها در سقف های مرکب، در این مقاله سعی برآن شده است که رفتار برشگیر نبشی قائم ایستاده به طور تحلیلی بررسی شود. بررسی تحلیلی یک مدل عددی به روش اجزا محدود برای شبیه سازی آزمایش رانش برشگیرنبشی قائم ایستاده است.از نتایج مدل اجزا محدود منحنی بار – لغزش رسم شده وظر فیت برشی برشگیر به دست می آید.پس از اعتبارنتایج مدل اجزا محدود، با مقایسه نتایج آزمایشگاهی دیگر محققین، در یک مطالعه پارامتری اثرات مقاومت فشاری دال بتنی،ابعاد وجهت برشگیر نبشی بررسی شده است ونتایج نشان داده است که مقاومت فشاری بتن، ضخامت و طول نبشی به عنوان پارامتر هایی مهم هستند. اما ارتفاع وجهت برشگیر اثرات ناجیزی بر روی ظرفیت برشگیر نبشی قائم ایستاده دارند.