سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: چهارمین همایش مشترک انجمن مهندسین متالورژی و جامعه علمی ریخته گری ایران

تعداد صفحات: ۱۱

نویسنده(ها):

حامد قربانپور – دانشجوی کارشناسی ارشد . دانشگاه شهید باهنر کرمان، بخش مهندسی مواد و مت
غلامحسین اکبری – دانشیار . دانشگاه شهید باهنر کرمان، بخش مهندسی مواد و متالورژی
محمد رضا ایزدپناه – .استادیار. دانشگاه شهید باهنر کرمان، بخش مهندسی مواد و متالورژی

چکیده:

دراین تحقیق، با انجام دو سیکل آنیل متفاوت با تعیین و کنترل سرعت گرم کردن، در دماهای ۵۵۰ و ۶۱۰ و ۷۲۰ درجه سانتیگراد در زمانهای متفاوت به بررسی رفتار تبلور مجدد در فولاد st-14 تولیدی فولاد مبارکه پرداخته شد. بررسی های میکروسکوپ نوری، ضمن استفاده از نتایج آزمایش های متالوگرافی کمی و کیفی و تست های میکرو سختی، نشان دادند که با افزایش دما و سرعت حرارت دهی هنگام آنیل، زمان نهفته گی برای شروع تبلور مجدد کاهش و آهنگ رشد درصد تبلور مجدد افزایش می یابد و ساختار دانه ای تمایل به شکل گیری به صورت هم محور پیدا می کند و با کاهش دما و سرعت حرارت دهی، نتایج مذکور عکس خواهد شد و ساختار دانه ای به صورت پنکیکی می شود. در هر دو نوع سیکل متفاوت آنیل با دمای ۵۵۰ °C ، با افزایش زمان آنیل، توقف تبلور مجدد مشاهده شد و ساختار جزئی تبلور مجدد یافته بدست آمد. در دمای آنیل ۷۲۰°C ، رشد غیر نرمال دانه ها اتفاق افتاد. این مشاهدات، به تداخل یک فرایند رسوب دهی با فرایند های بازیابی و تبلور مجدد در حین آنیل نسبت داده شد. برای شناسایی دقیق این تداخل و تعیین رسوبات احتمالی از میکروسکوپ الکترونی عبوری در فاز بعدی تحقیق استفاده خواهد شد.