سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: چهارمین همایش مشترک انجمن مهندسین متالورژی و جامعه علمی ریخته گری ایران

تعداد صفحات: ۱۱

نویسنده(ها):

پویان چنگیزیان – دانشجوی کارشناسی مهندسی متالورژی و مواد ، دانشکده مهندسی ، دانشگاه ف
نیما حقدادی – دانشجوی کارشناسی مهندسی متالورژی و مواد ، دانشکده مهندسی ، دانشگاه ف
محمد مزینانی – استادیار گروه مهندسی متالورژی و مواد ، دانشکده مهندسی ، دانشگاه فردو

چکیده:

در این پژوهش ابتدا تأثیر سه پارامتر میزان نورد سرد، زمان و دما به وسیله ی مشاهدات متالوگرافی و محاسبات کمی با استفاده از نرم افزار پردازش تصویر Clemex بر روی میزان وقوع فرایند تبلورمجدد در آلیاژ برنج ۳۰-۷۰ بررسی شد. ملاحظه گردید که با افزایش درصد نورد سرد و افزایش زمان و دمای آنیل،تعداد دانه های جدید و بدون کرنش که جایگزین دانههای درشت و تغ یی ر شکل یاف ته ی قبلی شده اند،افزایش می یابد. افزون بر این، مطالعات ریزساختاری نشان دادند که مرزدانه ها و دوقلویی ها ی تابکاری مکانهای مستعدی برای شروع فرایند جوانزنی دانهای تبلور مجدد یافته هستند. علاوه بر این، تأثیرات میزان نورد سرد و زمانهای مختلف تبلور مجدد بر روی سختی نمونه ها مطالعه گردید. مشاهده شد که در مقادیر مختلف نورد سرد، با افزایش زمان تبلور مجدد سختی نمونه ها کاهش یافته و در نهایت به مقدار سختی نمونه در حالت آنیل کامل میرسد. برای بررسی رفتار کینتیکی فرایند تبلور مجدد نمونه ها از مدل Avrami استفاده شد و مقادیر ثابت k و n در این رابطه با استفاده از نتایج تجربی به دست آمده و تحلیل نمودارهای مربوطه انجام شدند.